Sliby

Řeholní sliby

V naší Konstytuci mnišek kamedulek se v bodĕ 116 vysvĕtluje co označují řeholní sliby. To ony vlastnĕ hluboko zasahují svými kořenami do konsekrace křtu svatého a ještĕ plnĕji se v nich realizují. Za účasti úřadu Církve jako by na novo je mniška speciálnĕ posvĕcená BOHU čili, že se celkovitĕ odevzdává milovanému Pánu v nejvyšším stupni . Ten zvláštní a bezprostřední svazek s BOHEM, který se bude přes celý život realizovat a prohlubovat, aby pak přinesl očekávané plody hluboké modlitby chvály, zadostiučinĕní i prosby jak ve vlastní intenci, svých nejbližších, tak i v intenci celého svĕta. Taková je mise mnišky a Boží vůle vůči ní. Tato řeholní profese z ní činí znak Boží lásky a také nástroj Boží milosti i Milosrdenství. Odtud její celý život, práce, molitba, odpočinek, prostĕ všechno je obĕtované jedinému prvořadému cili: Sloužit samému BOHU, chválit HO, svĕdčit o NĚM a vyprošovat u NĚHO milosti pro celý svĕt.

Časové sliby

Po uplynutí noviciátu jestli sestra touží kontynuovat tento způsob řeholního života poprosí celé řeholní společenství o dopuštĕní do časových slibů. Pakliže společenství sester odpoví pozitivnĕ, novicka může složit časové sliby na 3 roky.

Slavné vĕčné sliby

Po ukončení třech let profese časové se sestra musí rozhodout zda ten způsob řeholního života bude dále kontynuovat a nebo se vrátí do svĕta. V případĕ, že její touha oddat se BOHU na celého a řeholní společenství to potvrdí, pak sestra může podstoupit přípravu jednoho mĕsíce v samotnosti s BOHEM. A po této přípravĕ složí vĕčnou profesi.