Remont częściowy ogrodzenia i bram w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedułek w Złoczewie

   ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Złoczew zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „ Remont częściowy ogrodzenia i bram w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedułek w Złoczewie”.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie, ul. Sieradzka 3, 98-270 Złoczew.

 Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Remont ogrodzenia i bramy w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedułek w Złoczewie” w ramach zadania pn. „Remont częściowy ogrodzenia i bram w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedułek w Złoczewie”, objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6481/PolskiLad.

 I.                    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont częściowy ogrodzenia i bram w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedułek w Złoczewie w zakresie remontu części muru wraz z zabytkową bramą oraz bramą gospodarczą.

Od ul. Sieradzkiej występują dwie bramy. Brama główna zlokalizowana przed budynkiem kościoła murowana, trójosiowa, obustronnie otynkowana. Środkowa arkada szersza i wyższa, ujęta półkolistymi filarkami stojącymi na bazach i zwieńczonymi cylindryczną sterczynką nakrytą stożkową czapką. Arkady skrajne niższe i węższe, ujęte po bokach analogicznie płaskimi pilastrami, między którymi rozpięte są odcinki gzymsu wygięte w formie łuku odcinkowego. Ponad arkadami dekoracyjne szczyty wieńczące, zamknięte w formie łuku nadwieszonego ujętego spływami. Otwory komunikacyjne: przejazdowy i przejściowy, o wykroju prostokątnym z prostymi ościeżami, zamknięte łękami półkolistymi. Skrzydła furty i bramy cofnięte za proste węgary, prostokątne zamknięte półkoliście, osadzone na zawiasach pasowych, o konstrukcji spągowej, od zewnątrz opierzone deskami o profilowanych krawędziach. Brama dwuskrzydłowa, wrota opierzone w układzie lustrzanej jodełki. Od wewnątrz profilowana listwa przymykowa. Furtka jednoskrzydłowa, opierzona w układzie romboidalnym. Druga brama metalowa pełna na profilach tworzących szkielet od strony wewnętrznej, część gładka od strony zewnętrznej. Pierwsza część muru do remontu od strony wjazdu z Wrocławia to mur gładki, obustronnie otynkowany wraz z czapką betonową.

W ramach prac remontowych zabytkowej bramy pierwszej, należy:

– skuć tynki,

– oczyścić powierzchnię bramy z resztek zwietrzałych zapraw,

– wyrównać wszelkie nierówności,

– wykonać dwie warstwy tynku renowacyjnego wraz z dodatkami o dużej wytrzymałości.

Po renowacji gzymsy i łuki zabezpieczyć blachą miedzianą, natomiast części drewniane bramy zabezpieczyć środkami i farbami zgodnie z dokumentacją techniczną. Poprzez gruntowny remont należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami konserwatora zabytków.

Druga brama do wymiany zgodnie z projektem technicznym.

 W zakresie prac remontowych muru należy:

– odkopać mury fundamentowe,

– oczyścić mechanicznie mury fundamentowe oraz uzupełnić ubytki,

– wyrównać powietrznię murów w taki sposób, żeby zapewnić poprawne wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej,

– wzmocnić fundamenty za pomocą mianowania wykonanego odcinkami o długości ok. 80-90, na przemian,

– zdjąć czapki betonowe,

– skuć wszystkie tynki,

– położenie nowego tynku.

Wszystkie prace remontowe wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami.

II.                 Kryteria oceny

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Wskazana cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą)

Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty.

III.              Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:

– wypełniony formularz cenowy

– kosztorys Wykonawcy

IV.              Wymagania

Wykonawca powinien legitymować się wykonaniem co najmniej 2 zadań porównywalnych do przedmiotu zamówienia tzn. polegających na renowacji obiektu objętego ochroną konserwatorską w postaci wpisu do rejestru zabytków na kwotę min. 500.000,00 zł każde zadanie.

Wykonawca powinien dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi spełniającego wymaganie, o którym jest mowa w art. 37 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – minimalne doświadczenie w pracy przy zabytkach wpisanych do rejestru – 2 lata.

V.                 Termin realizacji zadania

Termin wykonania prac – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

VI.              Miejsce i termin składania ofert:

Ofert należy złożyć do dnia 22.03.2024 roku do godz. 9:00.

Oferty należy składać w formie elektronicznej – scan podpisanych dokumentów przesłanych na adres e-mail: s.helenakamed@gmail.com

VII.           Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 22.03.2024 roku do godz. 10:00

VIII.         Dane osób uprawnionych do kontaktu z wykonawcami

Kontakt telefoniczny: s. Helena  889 154 876

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Załączniki:

Projekt budowlany (PDF)
Przedmiar (PDF)
Zał. 1 – formularz cenowy – oferta (DOC)

Informacja o wyborze wykonawcy (PDF)