"Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał"

(Łk 18,41)

Wybrane modlitwy Mniszek Kamedułek

Różaniec Święty - kamienie

tajemnica radosna tajemnica bolesna tajemnica chwalebna tajemnica światłla
 • CZĘŚĆ RADOSNA
  • TAJEMNICA I: ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
   • “Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej,
    stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.
    Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną:
    «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego!
    Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
    Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem».“ Iz 2,2-3
  • TAJEMNICA II: NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
   • “Weźmiesz dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów Izraela. Jak rytownik wykuwa pieczęcie, tak wykuj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadź je w złote oprawy. Dwa te kamienie umieścisz na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela.” Wj 28,9.11-12
  • TAJEMNICA III: NARODZENIE PANA JEZUSA
   • “Wyrównajcie, wyrównajcie gościniec, uprzątnijcie kamienie!
    Podnieście znak dla narodów!
    Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:
    «Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi.
    Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim.” Iz 62,10c-11
  • TAJEMNICA IV: OFIAROWANIE PANA JEZUSA
   • “Potem zaś, zgodnie z nakazami Prawa, wzięli nieciosanych kamieni i na wzór poprzedniego wybudowali nowy ołtarz. Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali.” 1 Mch 4,47.52
  • TAJEMNICA V: ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
   • “[Jakub] trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie (...) A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem». I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!» Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę.” Rdz 28,11-13a.16-18
 • CZĘŚĆ BOLESNA
  • TAJEMNICA I: MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
   • “W owym dniu [Pan] dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe.”
    Za 14,4
  • TAJEMNICA II: BICZOWANIE PANA JEZUSA
   • “Łowili mnie stale jak ptaka
    niesłusznie prześladujący;
    w jamie chcieli mnie zniszczyć,
    rzucali na mnie kamienie;”
    Lm 3,52-53
  • TAJEMNICA III: CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA
   • “Ach! Jakże szczerniało złoto,
    zmieniło się złoto najczystsze!
    Rozrzucone są święte kamienie
    po rogach wszystkich ulic.”
    Lm 4,1
  • TAJEMNICA IV: DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ
   • “On mnie prowadził, iść kazał
    w ciemnościach, a nie w świetle,
    głazami zagrodził mi drogi,
    a ścieżki moje poplątał.”
    Lm 3,2.9
  • TAJEMNICA V: UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA
   • “Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.” Mt 27,59-60
 • CZĘŚĆ CHWALEBNA
  • TAJEMNICA I: ZMARWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
   • “Kamień odrzucony przez budujących
    stał się kamieniem węgielnym.
    Stało się to przez Pana,
    cudem jest w oczach naszych.”
    Ps 118,22-23
  • TAJEMNICA II: WNIBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
   • “Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, (...) jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł w proch żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto.” Dn 2,44a.45a
  • TAJEMNICA III: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
   • “I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała.” Ez 36,26
  • TAJEMNICA IV: WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
   • “Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.”
    Ap 2,17
  • TAJEMNICA V: UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
   • “ i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem,
    a Miasto – to szczere złoto do szkła czystego podobne.
    A warstwy fundamentu pod murem Miasta
    zdobne są wszelakim drogim kamieniem:
    warstwa pierwsza – jaspis,
    druga – szafir,
    trzecia – chalcedon,
    czwarta – szmaragd,
    piąta – sardoniks,
    szósta – krwawnik,
    siódma – chryzolit,
    ósma – beryl,
    dziewiąta – topaz,
    dziesiąta – chryzopraz,
    jedenasta – hiacynt,
    dwunasta – ametyst.
    A dwanaście bram – to dwanaście pereł:”
    Ap 21,10b.18b-21a
 • CZĘŚĆ ŚWIATŁA
  • TAJEMNICA I: CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
   • “[Jozue] Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: «Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga». “ Joz 24,26b-27
  • TAJEMNICA II: SAMOOBJAWIENIE SIĘ PANA JEZUSA NA GODACH W KANIE
   • “Pan odpowiedział Mojżeszowi: Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie».”
    Wj 17,5a.6a
    “Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus.”
    1 Kor 10,4b
  • TAJEMNICA III: GŁOSZENIE KRÓLESTWA I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
   • “A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Usunięto więc kamień. [Jezus] zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły,” J 11,38-39.41a.43-44a
  • TAJEMNICA IV: PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
   • “i rzekł do nich Jozue: «Przejdźcie przed Arkę Pana, Boga waszego, aż do środka Jordanu i niech każdy wyniesie na swym ramieniu jeden kamień odpowiednio do liczby pokoleń synów Izraela. Niech to będzie znakiem pośród was. A gdy w przyszłości synowie wasi zapytają was: "Co oznaczają dla was te kamienie?" - odpowiecie im, że wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza Pańskiego. Gdy przechodziła ona przez Jordan,” Joz 4,5-7a
  • TAJEMNICA V: USTANOWIENIE EUCHARYSTII
   • “Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.” 1P 2,4-5