Wybrane modlitwy

Różaniec Święty – kamienie

CZĘŚĆ RADOSNA

TAJEMNICA I: ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

“Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej,
stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną:
«Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego!
Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».“ Iz 2,2-3

TAJEMNICA II: NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

“Weźmiesz dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów Izraela. Jak rytownik wykuwa pieczęcie, tak wykuj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadź je w złote oprawy. Dwa te kamienie umieścisz na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela.” Wj 28,9.11-12

TAJEMNICA III: NARODZENIE PANA JEZUSA

“Wyrównajcie, wyrównajcie gościniec, uprzątnijcie kamienie!
Podnieście znak dla narodów!
Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:
«Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim.” Iz 62,10c-11

TAJEMNICA IV: OFIAROWANIE PANA JEZUSA

“Potem zaś, zgodnie z nakazami Prawa, wzięli nieciosanych kamieni i na wzór poprzedniego wybudowali nowy ołtarz. Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali.” 1 Mch 4,47.52

TAJEMNICA V: ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

CZĘŚĆ BOLESNA

TAJEMNICA I: MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

“W owym dniu [Pan] dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe.”
Za 14,4

TAJEMNICA II: BICZOWANIE PANA JEZUSA

“Łowili mnie stale jak ptaka
niesłusznie prześladujący;
w jamie chcieli mnie zniszczyć,
rzucali na mnie kamienie;”
Lm 3,52-53

TAJEMNICA III: CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

“Ach! Jakże szczerniało złoto,
zmieniło się złoto najczystsze!
Rozrzucone są święte kamienie
po rogach wszystkich ulic.”
Lm 4,1

TAJEMNICA IV: DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

TAJEMNICA V: UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA

“Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.” Mt 27,59-60

CZĘŚĆ CHWALEBNA

TAJEMNICA I: ZMARWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

“Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana,
cudem jest w oczach naszych.”
Ps 118,22-23

TAJEMNICA II: WNIBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

“Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, (…) jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł w proch żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto.” Dn 2,44a.45a

TAJEMNICA III: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

“I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała.” Ez 36,26

TAJEMNICA IV: WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

“Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.”
Ap 2,17

TAJEMNICA V: UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

“ i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem,
a Miasto – to szczere złoto do szkła czystego podobne.
A warstwy fundamentu pod murem Miasta
zdobne są wszelakim drogim kamieniem:
warstwa pierwsza – jaspis,
druga – szafir,
trzecia – chalcedon,
czwarta – szmaragd,
piąta – sardoniks,
szósta – krwawnik,
siódma – chryzolit,
ósma – beryl,
dziewiąta – topaz,
dziesiąta – chryzopraz,
jedenasta – hiacynt,
dwunasta – ametyst.
A dwanaście bram – to dwanaście pereł:”
Ap 21,10b.18b-21a

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

TAJEMNICA I: CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

“[Jozue] Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: «Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga». “ Joz 24,26b-27

TAJEMNICA II: SAMOOBJAWIENIE SIĘ PANA JEZUSA NA GODACH W KANIE

“Pan odpowiedział Mojżeszowi: Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie».”
Wj 17,5a.6a
“Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus.”
1 Kor 10,4b

TAJEMNICA III: GŁOSZENIE KRÓLESTWA I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

“A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Usunięto więc kamień. [Jezus] zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły,” J 11,38-39.41a.43-44a

TAJEMNICA IV: PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

“i rzekł do nich Jozue: «Przejdźcie przed Arkę Pana, Boga waszego, aż do środka Jordanu i niech każdy wyniesie na swym ramieniu jeden kamień odpowiednio do liczby pokoleń synów Izraela. Niech to będzie znakiem pośród was. A gdy w przyszłości synowie wasi zapytają was: „Co oznaczają dla was te kamienie?” – odpowiecie im, że wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza Pańskiego. Gdy przechodziła ona przez Jordan,” Joz 4,5-7a

TAJEMNICA V: USTANOWIENIE EUCHARYSTII

“Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.” 1P 2,4-5