Jubileusz 60 – lecia

Wprowadzenie

dr hab. Waldemar Rozynkowski

Na początku listopada 2009 roku minęła kolejna, już 60-ta rocznica, przybycia do Złoczewa, a tym samym i do Polski, mniszek kamedułek. W porównaniu z męską gałęzią zakonu historia mniszek w Polsce jest bardzo skromna. Kameduli wpisali się przecież już w początki chrystianizacji ziem polskich, i co prawda z przerwami, istnieją do dnia dzisiejszego. Jakże inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do mniszek kamedułek. Jednak i one doczekały się swoich okrągłych rocznic.

Każda rocznica staje się okazją do podziękowania Bogu, różnym dobrodziejom i fundatorom, a także samej wspólnocie monastycznej za miniony czas. Spoglądając na to, co się wydarzyło, można dokonywać także pewnych podsumowań, uczynić swoisty rachunek sumienia.

Niniejsze opracowanie (też w postaci książki) ma się stać pamiątką, śladem minionych 60 lat, pobytu mniszek kamedułek w Polsce. Taki ślad potrzebny jest, być może nie tyle samym mniszkom, ile tym, którzy się z nimi stykają. Może on więc trochę pomóc poznać i zrozumieć rzeczywistość życia mniszego.